Background Image

Loode-Pärnu Tööstusala

Loode-Pärnu tööstusala arenduspiirkond hõlmab ligikaudu 250 ha suurust maa ala Pärnu linna loodeosas, millest ligi 27 ha on planeeritud tootmis ja ärimaaks. Ala paikneb Tallinna mnt ja Pärnu uue, Tallinna ja Haapsalu maanteed ühendava, ümbersõidu Lennuvälja tee vahelisel alal. Piirkonna arenduse eesmärk on Loode-Pärnu kujundamine tööstus- ja äripiirkonnaks.

Maa-alal on kehtiv detailplaneering (kehtestatud 19.06.2008). Detailplaneeringut puudutavate dokumentidega saab tutvuda Pärnu linna veebilehel. Pärlimõisa ala detailplaneeringu dokumendid leiab samuti linna veebilehelt.

Kruntide suurused on vahemikus 1038 – 13 009 m2 ning ehitusalune pind kuni 50% kinnistu pindalast. Kruntide sihtotstarve on ärimaa, tootmismaa või 50% tootmis-/50% ärimaa. Ettevõtjatele on jäetud võimalus krunte liita ja seega soetada just endale sobiva suurusega kinnistu.

Tehniline infrastruktuur on arendusalal suuremas osas välja ehitamata, mistõttu on ettevõtjatel võimalik soodsatel tingimustel endale sobiv kinnistu soetada. Täpsemad tingimused omanikult.

Omanik: Pärnu linn

Logistiline ligipääsetavus:

Ligipääs

Asfalteeritud tee

Põhimaantee

300m Via Baltica maanteele

Lennujaam

2 km Pärnu Lennujaama

Lähim rahvusvaheline lennujaam

Tallinn 130 km, Riia 190 km

Sadam

4 km Pärnu Sadamasse

Tehniline infrastruktuur:

Veevarustus ja kanalisatsioon

planeeritud, ühendused ala piiril

Sadeveekanalisatsioon

planeeritud

Tuletõrje veevarustus

tuletõrje hüdrandid on planeeritud tänavatele, ühendused on ala piiril

Gaas

planeeritud, trass välja ehitamata

Soojavarustus

planeeritud on keskküte, ühendused on ala piiril

Elektrivarustus

planeeritud, vajadus ehitada uued alajaamd

Telekommunikatsioon

planeeritud, ühendused ala piiril

Tänavad

planeeritud – kõvakattega teed ja tänavavalgustus